fg
Volume

The Geological and Morphological Structural Control in the Cricovul Dulce River Basin

Abstract: This paper aims to analyze the correlations between the tectonic, structural and lithological elements in the Cricovul Dulce river Basin and their reflection in the landscape morphology. The Cricovul Dulce river basin’s position in the Curvature Subcarpathians and Cricovul piedmont plain led to different structural and lithological characteristics which favored a certain type of geomorphological landscape evolution in accordance with the physical-geographical particularities. The faults (Câmpina, Colibaşi), the Vârfuri- Vişinesti- Draganeasa dislocation line, and the presence of anticlines (Siliştea Dealului, Gura Ocniţei- Moreni, Babanucului) and of synclines (Malurile- Valea Lungă, Ruda) in the Cricovul Dulce Basin, influence the dynamics in the morphographical development of the entire region. The lithology, the clastic rocks (sands, marls, clays, gravels), unconsolidated sometimes, and the layers with different hardness, increase the morphodinamic processes and give rise to a structural relief specific to the Subcarpathians regions. The valleys adapt to the structure and thus, there are different types of steams: subsequent, obsequent and consequent. The geology gets even more complicated due to the presence of some coal layers (the perimeter of Filipesti de Padure) and salt massifs (Moreni, Colibasi) in the basin. The relief of the Cricovul Dulce Basin reflects the lithological composition and structure of the region over which overlaps, resulting from this point of view a diversity of landscapesPoziția Bazinului Cricovul Dulce în Subcarpații de Curbură și în Câmpia piemontană a Cricovului a determinat caracteristici litologice și structurale diverse, fapt ce a favorizat un anumit tip de evoluție a peisajului geomorfologic in concordanță cu particularitățile fizico-geografice.Faliile (Câmpina, Colibași), linia de dislocație Vârfuri-Vișinesti-Drăgăneasa, precum și prezența anticlinalelor (Siliștea Dealului, Gura Ocniței-Moreni, Babanucului) și a sinclinalelor (Malurile-Valea Lungă, Ruda) în Bazinul Cricovului Dulce, influențeaza dinamica în evoluția morfografică a întregii regiuni.Litologia, rocile moi (nisipuri, marne, argile, pietrisuri) uneori neconsolidate, precum și straturile cu durități diferite intensifică procesele morfodinamice și dau naștere unor reliefuri structural specific regiunilor subcarpatice.Văile se adaptează la structura și avem astfel văi de tip: subsecvent, obsecvent și consecvent.Geologia se complică și mai mult datorită prezenței în Bazin a unor strate de cărbuni (perimetrul Filipești de Pădure) precum și datorită prezenței masivelor de sare (Moreni, Colibași). Relieful Bazinului Cricovului Dulce reflectă alcătuirea și structura litologică a regiunii peste care se suprapune, rezultând din acest punct de vedere o diversitate a peisajelor.