fg

Geografie umană şi economică

Volum XVI |

Oamenii fără locuință din orașul Kanpur: un studiu explorativ

Rezumat: Lucrarea îşi propune să analizeze situaţia populaţiei care a trăit cel puţin o data/ niciodata în adăposturi şi casele rudelor, frecvenţa sanselor ca aceştia să locuiască din nou într-un adăpost după mai multe luni sau ani de absenţă şi tiparele de circulaţie între locurile de origine şi oraşul Kanpur, India. Studiul are la bază datele colectate în urma unui amplu studiu de teren efectuat în anul 2002. Datele indică că mai mult de patru cincimi din populaţia fără locuinţă din oraş a locuit cel puţin o dată, pentru o anumită perioadă de timp, într-un adăpost. De asemenea, majoritatea au rude care deţin o locuinţă şi nu sunt persoane fără adăpost, mai puţin de o cincime dintre aceştia fiind de asemenea lipsiţi de adăpost la un moment dat. Mai mult, peste 60% din persoanele fără adăpost au avut şansa de a locui într-un adăpost fie câteva luni într-un an, fie câţiva ani, în timp ce aproape 40% dintre acesţia nu au avut niciodată şansa de a trăi într-un adăpost, fiind condamnaţi să trăiască pe străzi (Locuitorii troturarelor).

Volum XV |

Dezvoltarea demografică a așezărilor din districtul Banatul de Sud

Rezumat: Dezvoltarea demografică a așezărilor din Voievodina se face în concordanță cu legile procesului de urbanizare, ce s-a manifestat în două etape: prima, începută după cel de al doilea război mondial, a ținut pană la începutul anilor 80 din secolul al XX-lea, și s-a caracterizat printr-o polarizare policentrică; cea de a doua etapă, care continuă și în prezent, este cea a polarizării monocentrice. Întrucât așezările lasă o amprentă fundamentală asupra peisajului cultural, fiind totodată principalul determinant al organizării funcționale și transformărilor spațiului geografic, lucrarea de față analizează dezvoltarea spațial-demografică și funcțională a rețelei de așezri din districtul Banatul de Sd, pe baza unor indicatori cantitativi și calitativi.
Rețeaua de așezări cuprinde 94 de localități grupate în 8 municipalități: Pančevo2, Vršac, Kovin, Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Opovo and Plandište. Datele statistice pentru componentele demografice ale rețelei de așezări sunt analizate pentru trei perioade inter-censuare, respectiv 1981-1991, 1991-2002 și 2002-2011. Analiza componentelor demografice a indicat existența a doi poli de concentrare a populației, ce domină rețeaua de așezări a districtului: Pančevo (un sub-centru al zonei metropolitane Belgrad-Novi Sad) și Vršac.

Volum XIV |

Modele teritoriale de dezvoltare socio-economică în sectorul românesc al Văii Dunării

Rezumat: În acest studiu sunt analizate modelele teritoriale de dezvoltare socio-economică în sectorul românesc al Văii Dunării, la nivel de micro-scară (unităţi administrative locale – LAU2) prin intermediul indicelui complex de dezvoltare (INDEV). Lucrarea prezintă calcularea indicilor secundari, care reflectă principalele aspecte ale dezvoltării socio-economice (locuinţe, infrastructura de utilităţi publice, sănătate, ocupare, demografie, educaţie şi economie locală), precum şi distribuţia teritorială a acestora şi a indicelui complex de dezvoltare. Sunt evidenţiate diferenţe între unităţile administrative urbane şi rurale, arealul rural fiind caracterizat de o dezvoltare socio-economică slabă şi foarte slabă, în fapt fiind subdezvoltat, iar spaţiilor urbane fiindu-le specifică dezvoltarea de nivel mediu. Indicele complex de dezvoltare (calculat prin metoda rangurilor reale (sau distanţelor relative) în aplicarea căreia valoarea medie naţională a fiecărui indicator statistic utilizat a fost considerată ca reper) arată că în sectorul românesc al Văii Dunării, comparativ cu nivelul mediu naţional, predomină modelele teritoriale de dezvoltare socio-economică slabă şi foarte slabă.

Volum XIV |

Cetățenii români din Ungaria conform Recensământului din 2011

Rezumat: În ultimele decenii, rolul Europei în cadrul fluxurilor migratorii s-a schimbat. În prezent, în majoritatea statelor din vestul și sudul Europei, numărul populației străine se ridică la câteva milioane. Subiectul migrației internaționale este din ce în ce mai actual în contextul durabilității societăților vest-europene îmbătrânite și al schimbărilor climatice (migrație environmentală). O dată cu schimbarea regimului politic din anii 90, statele din centrul Europei, ca urmare a convergenței și integrării economice, au devenit areale receptoare. În cazul Ungariei și a statelor învecinate, acest fenomen a dus la apariția unor situații noi. Majoritatea migranților provin din statele învecinate. Prin urmare, există certe efecte de graniță și o redistribuire teritorială a etniilor.

Volum XIV |

Reprezentarea cartografică a diferențelor în nivelul de informare publică online al unităților administrativ teritoriale din România

Rezumat: Am analizat diferențele existente în informațiile publice prezentate de unitățile administrativ teritoriale din România prin analiza website-urilor a 175 unități administrative locale folosind o bază de date standard cu 17 indicatori grupați în: indicatorii de identificare, conținut și suport administrativ. Rezultatele au fost analizate folosind elemente de statistică descriptivă și ArcGis 10 pentru reprezentarea cartografică a distribuției geografice. 2769 unități administrativ teritoriale (87,09%) au un website propriu, dar informațiile prezente pe acestea sunt deficitare, și în legătură direct cu rangul localității în rețeaua de așezări. Dezechilibrul existent între frecvența indicatorilor de conținut și a celor administrativi de suport indică o politizare a website-urilor, în detrimentul informării și participării publicului. Cele mai mici valori ale informațiilor publice disponibile online (<20%) se regăsesc în județele cu un nivel ridicat al ruralității sau în cele care au o distribuție etnică a populației distinctă.