fg
Volum XIV |

Influenţa Oscilaţiei Nord Atlantice la nivelul aspectelor climatice şi a variabilităţii scurgerii Dunării Inferioare între Olteniţa şi Călăraşi

Rezumat: Cercetări la nivel internațional arata că Oscilația Nord-Atlantica (NAO) influentează variabilitatea climatică în emisfera nordică. În acest studiu se investighează impactul indicelui NAO asupra regimului precipitațiilor și al debitelor fluviale anuale și hibernale pentru un sector al Văii Dunării Inferioare. Un obiectiv major este acela de a testa relația dintre direcțiile și modul în care variază NAO și apariția evenimentelor exteme in sectorul studiat. Ipoteza de la care pornim este aceea că un mediu puternic modificat antropic, precum este Dunărea în zona de studiu, care a fost transformată în perioada comunistă dintr-o zonă umedă într-o zonă agricolă, se adaptaza mai greu unor variatii mari. Înțelegerea relației NAO – precipitații și NAO – debit fluvial s-a bazat pe datele lunare ale indicelui NAO din perioada ianuarie 1977 – decembrie 2010, precipitațiile medii la nivelul bazinului Dunării și debitele Dunării măsurate la stațiile Oltenița și Călărași. Rezultatele arată că variabilitatea inter-anuală în regimul precipitațiilor și al debitelor Dunării este modulată de fenomenul NAO. Cele patru serii de timp analizate în zona de studiu sunt slab staționare, ceea ce înseamnă că evenimentele naturale variază moderat de-a lungul unei medii constante, iar evenimentele exteme nu au puterea de a se propaga, dispărând după o scurtă perioadă.

Volum XIV |

Evaluarea precipitaţiilor extreme. Studiu de caz: regiunile de coastă nord-estice şi vestice ale Indiei

Rezumat: Ca urmare a schimbărilor climatice, frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme a crescut. Lucrarea de față își propune să analizeze tendințele în evoluția cantității de precipitații torențiale și a cantității de precipitații căzute în 24 ore în Regiunea Nord-Est și Regiunea costieră din vestul Indiei, în perioada 1901-2009. Analiza statistică standard indică faptul că la majoritatea stațiilor meteorologice din cele două regiuni există o tendință de creștere a cantității de precipitații anuale și musonice. Mai mult, tendințele de creștere au fost investigate, fiind identificate condițiile sinoptice. Studiul de față indică faptul că sistemele sinoptice, respectiv musonul, circulația ciclonică, ariile depresionare, contribuie la creșterea cantității de precipitații torențiale în Regiunea costieră din vest.

Volum XIV |

Evaluarea extensiunii inundaţiilor şi a vulnerabilităţii peisajului la inundaţii folosind tehnologie geospaţială: studiul districtului Malda din Bengalul de Vest, India

Rezumat: Evaluarea zonării riscului la inundaţii şi a vulnerabilităţii peisagistice la inundaţii sunt aspecte fundamentale în managementul riscului la inundaţii. Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) şi ASTER DEM data au fost utilizate pentru a estima vulnerabilitatea peisajului la inundaţii şi evaluarea riscului la inundaţii în districtul Malda din statul Bengalul de Vest, India. Harta inundaţiilor a fost obţinută pe baza pixelilor water şi non-water de pe imagini satelitare (înainte şi în timpul fenomenului). Harta riscului la inundaţii a fost realizată utilizând intervalul egal de separaţie bazat pe elevaţie şi zone inundate. Harta inundaţiilor a fost suprapusă peste hărţile de utilizare/acoperire a terenurilor ante-muson pentru a obţine vulnerabilitatea peisajului la inundaţii. Rezultatele au demonstrat că 19% din suprafaţa districtului a fost inundată în timpul inundaţiilor din 2014 şi că suprafeţele agricole au fost cele mai afectate (62% din totalul suprafeţelor calamitate), urmate de albiile râurilor (21%), zone construite (7%) şi zone cu vegetaţie (5%). Harta riscului la inundaţii a districtului arată că insulele temporare, bancurile de nisip de-a lungul râului Gange se află în lunca inundabilă joasă şi sunt considerate a fi expuse unui risc crescut. Luncile joase aparţând reţelei hidrografice situate în sud, nord-vest şi între acestea sunt expuse unui risc mediu la inundaţii. Zonele neinundabile au fost identificate în ţinuturile mai înalte din partea de est a districtului. Harta vulnerabilităţii peisajului arată că blocurile situate de-a lungul râului Gange, mai precis Kaliachak I, Kaliachak II, Kaliachak III, Manikchak, Ratua I sunt foarte expuse la inundaţii. Studiul sugerează că sunt necesare eforturi pentru îndepărtarea sedimentelor astfel încât adâncimea râului să crească. Contraforturi şi bancuri de nisip ar trebui folosite pentru a preveni pierderile de terenuri agricole, proprietăţi şi vieţi omeneşti.

Volum XIV |

Modele teritoriale de dezvoltare socio-economică în sectorul românesc al Văii Dunării

Rezumat: În acest studiu sunt analizate modelele teritoriale de dezvoltare socio-economică în sectorul românesc al Văii Dunării, la nivel de micro-scară (unităţi administrative locale – LAU2) prin intermediul indicelui complex de dezvoltare (INDEV). Lucrarea prezintă calcularea indicilor secundari, care reflectă principalele aspecte ale dezvoltării socio-economice (locuinţe, infrastructura de utilităţi publice, sănătate, ocupare, demografie, educaţie şi economie locală), precum şi distribuţia teritorială a acestora şi a indicelui complex de dezvoltare. Sunt evidenţiate diferenţe între unităţile administrative urbane şi rurale, arealul rural fiind caracterizat de o dezvoltare socio-economică slabă şi foarte slabă, în fapt fiind subdezvoltat, iar spaţiilor urbane fiindu-le specifică dezvoltarea de nivel mediu. Indicele complex de dezvoltare (calculat prin metoda rangurilor reale (sau distanţelor relative) în aplicarea căreia valoarea medie naţională a fiecărui indicator statistic utilizat a fost considerată ca reper) arată că în sectorul românesc al Văii Dunării, comparativ cu nivelul mediu naţional, predomină modelele teritoriale de dezvoltare socio-economică slabă şi foarte slabă.

Volum XIV |

Presiunea umană asupra calităţii mediului prin modul de utilizare a terenurilor în partea nordică a Podișului Someșean – Romania

Rezumat: De-a lungul timpului, spaţiul rural analizat s-a confruntat cu o serie de modificări de natură economică, demografică, dar mai ales ecologică impuse de dezvoltarea societăţii, modificări care în cea mai mare parte au avut efecte negative asupra mediului. Activităţile antropice asupra mediului au provocat schimbări topografice, unele positive, altele însă negative, practicile economice din acest spaţiu rural necunoscând o diversificare accentuată, bazându-se doar pe valorificarea resurselor locale, în special agricole şi forestiere, aspect ce a cauzat o accelerare a impactului antropic asupra peisajului şi componentelor sale.
Inventarierea situaţiei actuale a calităţii mediului şi a modificărilor apărute ar trebui să deţină un rol foarte important pentru comunitatea rurală, în vederea identificării unor măsuri de protecţie a ecosistemelor în scopul asigurării procesului de dezvoltare durabilă. Studiul de față își propune spre analiză situaţia actuală a principalelor activități antropice din zona nordică a Podișului Someșean, pentru a evidenția impactul presiunii umane asupra calităţii mediului.