fg
Volum XIII |

Analiza susceptibilității genezei viiturilor în aria bazinului hidrografic al râului Bâsca Chiojdului

Rezumat: Prezentul articol își propune identificarea arealelor cu susceptibilitate mare în accelerarea scurgerii de suprafață a apei și astfel în alimentarea viiturilor din bazinul hidrografic al râului Bâsca Chiojdului, bazin situat în una din cele mai vulnerabile zone din România (zona de curbură) la fenomenele hidrice de risc. Analiza susceptibilității a fost posibilă prin luarea în considerare a zece factori principali cu un rol esențial în geneza viiturilor pentru ca în final să rezulte o hartă a suprafețelor de versanți cu susceptibilitate ridicată în alimentarea viiturilor și declanșarea acestora la nivelul albiei râurilor din bazin. Indicele propus, FFSI (Flash Floods Susceptibility Index), rezultat în urma însumării factorilor analizați, prezintă cele mai ridicate valori în general în cadrul arealului depresiunii Drajna, în această zonă fiind situate principalele localități din cadrul bazinului. Susceptibilitatea ridicată a genezei viiturilor în această zonă se datorează asocierii a celor mai mulți factori de risc din cei analizați și anume litologie favorabilă scurgerii accentuate, pante cu valori ridicate, grad mare de despădurire ș.a. De asemenea, arealele identificate ca fiind critice din punct de vedere al potențialului de formare a viiturilor prezintă un risc ridicat și la geneza și declanșarea altor fenomene asociate precum inundațiile și alunecările de teren.

Volum XIII |

Evaluarea statistică a modificărilor hidrologice pe râul Buzău asociate barajului Siriu

Rezumat: În această lucrare se evaluează impactul modificărilor hidrologice produse debitelor medii zilnice de apă pe râul Buzău, de către barajul Siriu. S-au studiat debitele medii zilnice înregistrate în perioada 1 ianuarie 1955 – 31 decembrie 2010, la stația hidrometrică Nehoiu, de pe râul Buzău, a cărui curgere este controlată din 1984 de barajul Siriu. Principala metodă folosită pentru evaluarea modificării hidrologice la scară temporală s-a bazat pe teste ale aplicaţiei Indicatori ai Modificării Hidrologice (IHA). Analizele statistice au arătat că barajul Siriu a avut o influență moderată asupra regimului debitelor medii zilnice la intervale mari de timp, schimbări majore apărând la intervale mici de timp (1, 3 și 7 zile).

Volum XIII |

Impactul asupra mediului al terenurilor arabile într-o arie protejată de interes comunitar. Studiu de caz: ROSCI0123 Munții Măcinului, România

Rezumat: Cultura plantelor reprezintă forma de agresare a mediului cu cea mai largă răspândire la nivel global. Sustenabilitatea lor influențează stabilitatea ecosistemelor naturale la scară locală, regională și globală. În acest context, studiul prezent își propune să evalueze sustenabilitatea terenurilor arabile din situl de interes comunitar Munții Măcinului, folosind modelul Pimentel-Eulenstein. Modelul ia in considerare ca date de intrare diferiți parametri de caracterizare a activităților agricole la nivelul întregii suprafețe ocupate de cele 6 unități administrativ teritoriale (mecanizare, chimizare, irigații etc.), evaluând eficiența energetică și durabilitatea activităților de cultură a plantelor. Rezultatele arată că exploatarea terenurilor arabile din situl de importanță comunitară Munții Măcinului se realizează nesustenabil din punct de vedere al eficienței energetice, existând astfel un risc mediu de afectare al componentelor de mediu. Coeficientul Pimentel a demonstrat o diferențiere mare între unitățile zonei de studiu (Măcin – 463.65, Greci – 0.47, Turcoaia – 81.42, Cerna – 41.06, Hamcearca – 223.71, Jijila – 304.54), același fenomen existând și pentru nivelul entropiei (Măcin – 1700844.5, Greci – 3929266.5, Turcoaia – 267121.2, Cerna – 916651.7, Hamcearca – 800669.4, Jijila – 1103915.8). În aceste condiții, îmbunătățirea managementul activităților agricole reprezintă o componentă cheie în procesul de gestionare a sitului de importanță comunitară ROSCI0123 Munții Măcinului.

Volum XIII |

Modificări în extinderea spațială și percepția locală asupra problemelor de mediu derivate: Cariera de calcar Mateiaș (Carpații Meridionali)

Rezumat: Resursele minerale variate şi politicile de industrializare a ţării promovate în perioada comunistă în România au contribuit la deschiderea a numeroase mine şi cariere, printre care se află şi cariera de calcar de pe Muntele Mateiaş. Scopul acestui studiu este acela de a trage un semnal de alarmă în privinţa exploatărilor în carieră, care au un impact direct şi vizibil atât asupra dinamicii peisajului, cât şi asupra valorii cultural-istorice a Muntelui Mateiaş.
Metodologia de studiu s-a bazat pe: observaţiile efectuate pe teren în perioada 2009–2012, analiza extinderii carierei prin utilizarea tehnicilor GIS și realizarea interviurilor semistructurate, prelucrate ulterior în aplicația QSR-Nvivo 10. În aproape 40 de ani de exploatare a calcarului, peisajul geomorfologic al Muntelui Mateiaş a suferit modificări ireversibile. Analiza şi prelucrarea materialelor cartografice a pus în evidenţă faptul că în intervalul 1979 – 2012 exploatările în carieră au generat modificarea dramatică a suprafeței topografice (prin excavaţii, lucrări de nivelare, construirea unor drumuri de acces, accelerarea proceselor de versant, prăbuşiri, torenţialitate etc.). Acestea se adaugă celorlalte procese şi fenomene cu impact negativ asupra mediului (eliminarea suportului edafic, deteriorarea învelișului vegetal prin despăduriri masive şi poluare cu particule în suspensie etc.). În pofida acestor realități, majoritatea oamenilor care locuiesc în vecinătatea Muntelui Mateiaş (comunele Valea Mare-Pravăț, Dragoslavele, Stoenești, Câmpulung) consideră că exploatările în carieră sunt vitale pentru dezvoltarea comunităţilor locale. În aceste condiții, singura măsură economic productivă și ecologic protectivă avansată de autori este identificarea unor soluții posibile de reabilitare a carierei, în contextul în care exploatarea de calcar nu se va încheia pe termen mediu. În final, se propune integrarea rezultatelor obținute în materialul de față în studiile de pre- și fezabilitate, obligatorii în cazul unei viitoare reabilitări.

Volum XIII |

Evaluarea schimbărilor pe termen lung a suprafeţelor acoperite cu pădure din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. România

Rezumat: Lucrarea urmăreşte importanţa evaluării dinamicii suprafeţelor acoperite de pădure pe baza mai multor date statistice şi cartografice considerate reprezentative pentru ultimii o sută de ani. Hărţile selectate sunt în măsură să evidenţieze schimbările survenite în dinamica suprafeţelor acoperite de pădure pentru trei intervale temporale semnificative (1912-1971; 1971-1990; 1990-2006). Alegerea acestor intervale a fost făcută în corelaţie cu datele statistice şi materiale cartografice multitemporale relevante, precum şi cu evenimentele istorice şi politice cum ar fi reformele funciare, schimbările politice legate de perioadele comunistă şi post-comunistă, de colectivizarea, decolectivizarea şi privatizarea agriculturii care au condus la apariţia unor noi tipuri de proprietate, o fragmentare excesivă a terenurilor şi despăduriri extinse (exploatarea forestieră ilegală), cu precădere în ultimii 20 de ani. Autorii şi-au propus să analizeze modificările utilizării terenurilor şi dinamica suprafeţelor acoperite de pădure în raport cu principalii factori socio-politici şi naturali cu ajutorul metodelor GIS (indicele schimbării binare şi indicele de tendinţă) şi pe baza unor documente cartografice relevante care le-au permis realizarea unei baze de date spaţiale complexe la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.