fg
Volum XV |

Caracteristici de formă ale insulelor fluviale bazate pe tehnici SIG. Studiu de caz: insulele Dunării între Giurgiu şi Olteniţa

Rezumat: Scopul acestui studiu este de a descrie cantitativ aspectul insulelor fluviale utilizând tehnicile GIS. În acest sens, au fost selectați pentru analiză opt parametrii morfometrici. Pentru automatizarea fluxului de lucru, toate funcțiile folosite pentru calcularea parametrilor au fost grupate într-un model conceptual. Ca studiu de caz a fost ales sectorul dunărean Giurgiu – Oltenița. Evoluția formei insulelor fluviale a fost urmărită pentru intervalul 1864 – 2010. Informațiile au fost extrase din surse de date istorice precum hărțile vechi și ortofoplanuri. Modelul conceptual creat a fost rulat pentru fiecare an analizat.
Rezultatele ilustrează schimbări majore în aspectul insulelor fluviale dunărene prezente în sectorul studiat. Între 1864 și 2010 numărul insulelor a crescut ușor, iar suprafața totală a acestora a variat de la 21.19 kmp la 27.96 kmp. În perioada studiată forma insulele fluviale a evoluat de la un aspect circular la unul alungit. Cunoașterea informațiilor privind forma acestor formațiuni geomorfologice este relevantă pentru strategiile de reconstrucție ecologică în lungul râurilor/fluviilor, conservarea și menținerea habitatelor protejate.

Volum XIV |

Influenţa Oscilaţiei Nord Atlantice la nivelul aspectelor climatice şi a variabilităţii scurgerii Dunării Inferioare între Olteniţa şi Călăraşi

Rezumat: Cercetări la nivel internațional arata că Oscilația Nord-Atlantica (NAO) influentează variabilitatea climatică în emisfera nordică. În acest studiu se investighează impactul indicelui NAO asupra regimului precipitațiilor și al debitelor fluviale anuale și hibernale pentru un sector al Văii Dunării Inferioare. Un obiectiv major este acela de a testa relația dintre direcțiile și modul în care variază NAO și apariția evenimentelor exteme in sectorul studiat. Ipoteza de la care pornim este aceea că un mediu puternic modificat antropic, precum este Dunărea în zona de studiu, care a fost transformată în perioada comunistă dintr-o zonă umedă într-o zonă agricolă, se adaptaza mai greu unor variatii mari. Înțelegerea relației NAO – precipitații și NAO – debit fluvial s-a bazat pe datele lunare ale indicelui NAO din perioada ianuarie 1977 – decembrie 2010, precipitațiile medii la nivelul bazinului Dunării și debitele Dunării măsurate la stațiile Oltenița și Călărași. Rezultatele arată că variabilitatea inter-anuală în regimul precipitațiilor și al debitelor Dunării este modulată de fenomenul NAO. Cele patru serii de timp analizate în zona de studiu sunt slab staționare, ceea ce înseamnă că evenimentele naturale variază moderat de-a lungul unei medii constante, iar evenimentele exteme nu au puterea de a se propaga, dispărând după o scurtă perioadă.

Volum XIV |

Estimarea pierderilor materiale pentru clădirile din centru istoric al Bucureștiului, în cazul producerii unui cutremur vrâncean similar celui din 1977

Rezumat: Așa cum au demonstrat-o evenimentele seismice majore anterioare, orașul București poate fi semnificativ afectat de către cutremure de adâncime intermediară (subcrustale) produse în zona Vrancea. Cutremurele din 1940 (Mw 7.7) și 1977 (Mw 7.4) au provocat decesul a peste 1600 de oameni în București. Deși majoritatea oamenilor și autorităților e conștientă de pericol, acțiunile de reducere a riscului sunt încă neconcludente; de asemenea, nu există o imagine completă a pagubelor care ar putea fi înregistrate. Acest articol caută să clarifice acest aspect pentru Centrul Istoric al Bucureștiului, cu ajutorul estimărilor de avariere cantitative bazate pe metode analitice aplicate clădirilor individuale. Această abordare oferă o imagine relevantă a posibilei distribuții a pagubelor după un cutremur similar celui din 1977, pentru o zonă istorică reprezentativă cu trafic pietonal intens. Metoda utilizată pentru analiza clădirilor (IDCM – Improved Displacement Coefficient Method) se bazează pe modelarea simplificată a comportamentului structural în condițiile acțiunii seismice reprezentate prin valori de accelerație spectrală. Cele 358 de clădiri analizate în acest studiu sunt evaluate individual, ținându-se cont de materialul structurii de rezistență, vârstă și înălțime, iar apoi funcții specifice de vulnerabilitate le sunt atribuite. Acestea respectă tipologiile definite în cadrul Sistemului de Estimare în timp real a Pagubelor generate de cutremure în sudul României, operat de către INCDFP. Rezultatele analizei sunt evaluate și din perspectiva includerii în cadrul acestui sistem. Adițional, o metodologie empirică este aplicată pentru calculul impactului economic al avarierii clădirilor. Hărți relevante ilustrând gradul mediu de avariere și vulnerabilitatea economică sunt prezentate și interpretate.

Volum IX |

Intensificarea presiunii antropice prin expansiunea spațiului construit în sectorul subcarpatic al văii Prahovei/ Romania (1800-2008)

Rezumat: Prezentul studiu se focusează pe evoluţia presiunii antropice asupra mediului prin extinderea spaţiului construit, printr-o analiză comparativă diacronică a mediului urban şi a mediului rural, detaliată în principal prin două exemple caracteristice: oraşul Breaza şi comuna Cornu. Informaţiile rezultate din hărţile istorice au fost completate prin cartările de pe ortofotoplanuri şi prin expediţii de teren realizate cu GPS-ul. Bazele de date obţinute au fost procesate prin metode statistice şi prin analize corelative, ţinându-se cont de suportul fizico-geografic şi factorii constituenţi cu cea mai mare importanţă în limitarea sau favorizarea vulnerabilităţii spaţiului Subcarpatic analizat.