fg
Volum XIV |

Variaţia temporală a transportului de aluviuni în suspensie în funcţie de dominanţa ariilor sursă. Studiu de caz: râul Trotuş în perioada 2000-2014

Rezumat: Pe baza datelor referitoare la debitele lichide şi solide în suspensie medii zilnice, înregistrate în perioada 2000 – 2014 la patru staţii hidrometrice (Lunca de Sus, Goioasa, Târgu Ocna şi Vrânceni), s-a identificat variaţia temporală a transportului de aluviuni în suspensie, în funcţie de dominanţa ariilor sursă. Astfel, a fost pusă în evidenţă o însemnată variabilitate temporală (lunară, sezonieră, anuală), strâns corelată cu cantitatea de pricipitaţii şi debitele lichide. Între debitul solid în suspensie mediu lunar (Ṝ) şi debitul lichid mediu (Ǭ), în secţiunea Vrînceni, s-a obţinut relaţia: R= 0,0035Q2,2895, r = 0,899. Noi o considerăm o relaţie cu grad înalt de încredere pentru determinarea indirectă a debitelor solide, fiind comparabilă cu alte relaţii de acest tip. În perioada avută în studiu, pentru întreg râul Trotuş, luna cu cel mai mare transport de aluviuni în suspensie a fost iulie, cu o pondere medie de circa 37% din total. La polul opus se află luna decembrie, care nu deţine decât 0,5% din totalul aluviunilor în suspensie transportate de către râul Trotuş. În privinţa variabilităţii sezoniere a debitului de aluviuni în suspensie, la nivelul întregului râu Trotuş, au fost obţinute următoarele valori: în timpul sezonului de iarnă au fost transportate circa 2,1% din volumul total al aluviunilor în suspensie; în sezonul de primăvară 33,7%; sezonului de vară i-au revenit circa 55,5%, iar celui de toamnă, 8,7%. Pentru construcţia graficului corelației R-Q au fost selectaţi, la fiecare staţie hidrometrică în parte, anii cei mai ploioşi şi cei mai secetoşi. Pe aceste grafice au fost identificate pragurile în funcție de care s-au separat cele două surse după aria de proveniență: dominantă din bazinul versant și dominantă din albie. Pe ansamblul râului Trotuş, în perioada studiată, albiile au contribuit cu circa 21% din totalul volumului de aluviuni în suspensie tranzitate. În funcţie de tipul anului (ploios, secetos, normal), situaţia este următoarea: în anii ploioşi media de contribuţie a albiilor a fost de 4%; în anii secetoşi de 43%, iar în anii normali de 15%. Volumul total de aluviuni în suspensie tranzitat prin cele patru secţiuni hidrometrice din lungul râului Trotuş, în perioada 2000-2014, a fost de aproximativ 39×106 t, de unde rezultă o medie anuală de 2 598 000 t. Mare parte din această producţie de aluviuni în suspensie a fost realizată în timpul marilor viituri. De exemplu, în secţiunea Vrânceni, circa 61% din totalul producţiei de aluviuni pentru cei 15 ani avuţi în studiu a fost realizată în timpul a doar 3 evenimente de viitură (2005, 2010 şi 2012).

Volum X |

Variaţia unor parametri morfometrici ai pietrişurilor în lungul râului Trotuş, Carpaţii Orientali (Romania)

Rezumat: Analiza morfometrică a materialelor de albie poate să ofere, alături de analizele de granulometrie şi petrografie, informaţii asupra provenienţei aluviunilor, mediului de transport şi asupra modului de depunere a particulelor sedimentare. În prezent, există o mare varietate de indici descriptivi ai formei şi dimensiunii particulelor sedimentare, fiecare încercând să cuantifice cât mai fidel influenţa condiţiilor dinamice şi a constituţiei petrografice a materialelor supuse transportului în anumite medii, asupra aspectului acestora la un moment dat. Din multitudinea acestora noi ne-am concentrat atenţia doar asupra a 10 indici. Datele obţinute, fie din măsurători directe asupra a 5027 galeţi, fie în urma calculării indicilor, au fost prelucrate, obţinându-se o serie de parametri statistici (media, mediana, deviaţia standard etc.). Pe baza acestor indici s-a realizat şi o evaluare a “formei optime” a pietrişurilor din albia râului Trotuş. Unii parametri statistici (de exemplu, media) au fost utilizaţi pentru obţinerea histogramelor de frecvenţă a indicilor morfometrici în punctele de eşantionare şi a modelărilor cu ajutorul funcţiilor matematice.