fg
Volum XI |

Torenţialitatea – Condiţii morfohidrologice în bazinul Sebeş (Grupa Munţilor Parâng, Carpaţii Meridionali)

Rezumat: Acest studio prezintă condiţiile morfohidrologice care defines sistemul torrential din bazinul Sebeşului (Munţii Parâng). Manifestarea eroziunii torenţiale are loc în bazinele râurilor de diferite dimensiuni. Pentru a evidenţia diferenţele cantitative şi calitative din structura stream discharge, am recurs la determinarea unor indici geomorfologici precum: numărul de segmente ale râului, frecvenţa talvegurilor elementare, torenţialitatea incipientă sau totală. Densitatea mare a reţelei de văi temporare, alături de panta accentuată a rigolelor şi a malurilor generează o instabilitate ridicată. Diferenţierile locale ale substratelor geologice şi complementaritatea utilizării terenurilor din zonele montale Cindrel, Lotru şi Şureanu generează propriile forme de acţiune agresivă a ploilor torenţiale atât pe segmentele elementare cu funcţionalitate temporară, cît şi pe arterele hidrografice permanente. Afluenţii primiţi de râul Sebeş în sectorul carpatic au bazine hidrografice mici şi nu depăşeşc gradul 4 în sistemul de clasificare Horton-Strahler. Torenţialitatea este stimulată de efectul combinat al topirii zăpezilor şi al ploilor de primăvară, dar mai ales de agresivitatea ploilor torenţiale de vară, care preiau un cadrul geomorfologic modificat de păstoritul excesiv, despădurire şi amenajările hidrotehnice. Cursurile şi inundaţiile, prin acumularea unor volume mari de energie, produc pagupe ale pantelor, schimbări ale albiei, blocaje şi distrugeri ale infrastructurii de comunicaţii şi pagube materiale.