fg
Volum VIII |

Evoluţia scurgerii determinată de dinamica suprafeţelor forestiere în bazinul hidrografic Motru

Rezumat: Lucrarea prezintă evoluţia scurgerii, din ultimii 20 de ani, în bazinul hidrografic Motru, cu accent pe influenţa modificărilor înregistrate în arealele împădurite. Gradul diferit de împădurire atât spaţial (pe cele trei sectoare: montan, subcarpatic şi piemontan), cât şi temporal (în ultimii 20 ani) are consecinţe majore asupra regimului scurgerii şi a resurselor de apă. Astfel, rolul primordial revine în mod direct factorului azonal care are rol de regularizator şi compensator al rezervelor de apă, şi indirect, factorului antropic, din ce în ce mai pregnant, ce conduce la influenţa restrângerii suprafeţelor forestiere.