fg

GIS and Remote Sensing

Volum XX |

Detectarea și cartografierea spațiului deschis verde folosind imaginea planetscope-3a cu abordarea indicelui de vegetație și clasificare supravegheată în Banda Aceh, Indonezia

Rezumat: Rolul Green Open Space (GOS) este esențial în crearea unui mediu confortabil în orașe. Este detectat folosind o imagine satelit de înaltă rezoluție, Planetscope-3A. Acest studiu și-a propus să clasifice acoperirea terenului în Banda Aceh folosind o clasificare multispectrală a imaginii Planetscope-3A și să evalueze aplicabilitatea imaginii Planetscope-3A pentru a identifica GOS în Banda Aceh. Clasificarea multispectrală a fost utilizată cu un algoritm de clasificare supravegheată-probabilitate maximă care se referă la transformarea indicelui normalizat de diferenţiere a vegetaţiei (NDVI) pentru a obține opt clase de acoperire a terenului. În plus, observația de teren a fost utilizată pentru a prelua punctele de eșantionare determinate prin eșantionare aleatorie stratificată. Clasificarea a detectat opt clase de acoperire a terenului cuprinzând obiecte non-GOS (apă, dezvoltare, aride) și obiecte GOS (arbori, arbuști, ierburi, zone umede și cultivate). Rezultatul a fost combinat cu 128 de probe de date de teren, producând o precizie de 76,036 % și o valoare kappa de 0,726. Acoperirea terenului a fost dominată de clasa dezvoltată cu 29,739 km2 sau 53,6 % din totalul suprafeței de studiu, cu o precizie de 94,094 %. Mai mult, GOS din Banda Aceh a inclus 19,589 km2 sau 35,291% din suprafața de studiu, constând în arbori (6,863 km2, precizie 79,396 %), arbuști (8,216 km2, precizie 59,413 %), ierburi (4,132 km2 , cu precizie 73,564%), zone cultivate (0,291 km2, precizie 73,475 %), și zone umede (0,088 km2, precizie 70,185 %). Aceasta concluzionează că Banda Aceh are o zonă suficientă de GOS. Rezultatul detectării GOS folosind imaginea Planetscope-3A cu algoritm de clasificare supravegheată-probabilitate maximă ar putea constitui date de referință și pot fi recomandate pentru gestionarea dezvoltării durabile în Banda Aceh.

Volum XIX |

Analiza, cartografierea și validarea susceptibilității la alunecări de teren în Piemontul Balaciței (sud-vestul României)

Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele aplicării metodei matricei GIS (GMM) la cartografierea și validarea analizei susceptibilității la alunecări de teren în diferite sectoare ale Piemontului Bălăciței. Obiectivul principal al lucrării se referă la realizarea hărților de susceptibilitate la alunecări de teren pe baza inventarului, clasificării și descrierii acestor procese din zona de studiu. Punctul de plecare a fost reprezentat de DEM și, ulterior, pe baza datelor litologice, au fost analizați și reclasificați alți factori determinanți într-un format vectorial: elevația, aspectul și înclinarea pantei. După identificarea factorilor care determină instabilitatea pentru fiecare tip de mecanism, au fost realizate hărți de susceptibilitate. În harta de susceptibilitate rezultată este prezentat un model pentru validare (pe baza determinării și calculului unui set de alunecări de teren care nu sunt incluse în analiza susceptibilității). Hărțile de susceptibilitate la alunecări de teren în Piemontului Bălăciței sunt instrumente preventive menite să minimizeze riscurile în zonele expuse, în special în apropierea așezărilor situate pe versantul stâng al râului Jiu, unde au loc reactivări ale unor vechi alunecări de teren.

Volum XIX |

Evaluarea eroziunii solului prin modelul RUSLE folosind metode de teledecție și SIG – Studiu de caz: bazinul superior al râului Ziz din sud-estul Marocului

Rezumat: Accelerată de activitățile umane inadecvate, eroziunea apei poate provoca multe probleme de mediu și socio-economice, atât în perimetrul propriu-zis, cât și în afara acestuia: pierderea biodiversității, productivitatea redusă a terenurilor agricole, colmatarea barajelor, riscul crescut de inundații. Cuantificarea eroziunii solului este esențială în gestionarea și conservarea resurselor de apă și sol. Modelarea eroziunii solului poate oferi o mulțime de informații pentru a estima pierderile de sol și volumul de sedimente pe scară largă. În acest studiu, ecuația revizuită universală a pierderilor de sol (RUSLE) integrată în GIS a fost utilizată pentru a cuantifica pierderile de sol din marele bazin superior din Ziz (4435 km2) din sud-estul Marocului. Parametrii RUSLE au fost estimați pe baza datelor din imaginile din satelit, DEM-SRTM și studiile naționale ale bazinului hidrografic. Rezultatele arată că media anuală a eroziunii potențiale a solului este de 489,5 t. ha-1. yr-1 și volumul specific de sedimente este de 36,4 t. ha-1. yr-1. Principalele surse de sedimente se află în arealele din amonte și unele zone de depunere sunt situate înainte de zona de confluență. Aceste pierderi de sol contribuie la colmatarea anuală a barajului Hassan Eddakhil cu o rată de 3,5%. Aplicarea analizei principalelor componente la factorii de eroziune a solului arată o influență importantă a factorului de erodabilitate a solului (K), urmat de factorul topografic (LS), apoi de factorul de gestionare a culturilor (C). Aceste rezultate de modelare vor furniza date pentru Marele Atlas de sud-est marocan, importante pentru conturarea viitoarele proiecte de combatere a eroziunii a solului și pot fi un instrument util pentru propunerea strategiilor de conservare a solului.

Volum XIX |

Grass-GIS pentru cartarea topografică și geofizică a Gropii Peru-Chile

Rezumat: Zona de studiu este localizată în marjele continentale vestice ale Americii de Sud, Groapa Peru-Chile în sud-estul Oceanului Pacific, cuprinde geografic 90° – 60° V longitudine și 55° S până la 0° latitudine. Scopul studiului este realizarea unei analize spațiale folosind abordarea GRASS GIS aplicată pentru prelucrarea și vizualizarea datelor topografice și geofizice din zona de studiu. Datele includ următoarele griduri raster: raster SRTM_15PLUS topografic cu rezoluție de 15 secunde în arc, model geoid (EGM96), câmpuri geofizice și hărți gravitaționale (gravitație aer liberă marină și gravitație aer liberă corectată vertical). Rețelele tematice au fost reprezentate cu GRASS GIS și vizualizate pentru analiză comparativă. Analiza spațială a inclus aspectul de pantă, curbura profilului, altitudinea terenului și clase topografice modelate pe baza analizei de vecinătate. Rezultatele includ hărți geofizice și topografice ale zonei de studiu care prezintă corelația între câmpurile geofizice și creșterea topografică. Varietatea formelor reliefului submarin al oceanului Pacific a fost configurată ca urmare a unor factori complexi: mișcări tectonice, discolații, vulcanism activ, variații geologice ale densității rocilor, care se reflectă în hărțile vizualizate ale gravitației și geoidelor. Actualitatea studiului este explicată de interesele comerciale potențiale ridicate în depozitele de la adâncime, petrol și gaze, ceea ce face ca studiile de pe malul oceanului să fie unul dintre cele mai promițătoare în direcțiile de geoștiință. În același timp, nevoia de programare a aplicațiilor pentru analiza datelor în geoștiințe necesită testarea abordărilor avansate de script în cartografie. Prin urmare, lucrarea actuală prezintă o abordare multidisciplinară, combinând analiza geologică cu aspecte cartografice tehnice ale analizei și vizualizării datelor.

Volum XIX |

Evaluarea secetei agricole bazată pe analiza multi-temporală în cloud a imaginilor satelitare. Studiu de caz: Câmpia Mostiștei (Romania)

Rezumat: Seceta agricolă este unul din cele mai însemnate hazarde la nivel mondial, afectând o proporție semnificativă a populației globale. Imaginile satelitare multispectrale de observare a Pământului oferă o imagine cuprinzătoare a tuturor suprafețelor terestre și marine ale Pământului. Imaginile disponibile online și gratuite ale misiunilor precum Sentinel-2 oferă imagini de înaltă calitate și o perioadă scurtă de revizitare. Earth Engine© dezvoltat de Google Inc oferă posibilitatea de a vizualiza și analiza petabyți de date de satelitare regăsite în arhive ce includ mai bine de treizeci de ani de imagini satelitare și seturi de date științifice. Această lucrare propune o soluție bazată pe calcularea și analiza în sisteme de tip “cloud” a seriilor de imagini multitemporale, de înaltă rezoluție Sentinel-2, asupra Câmpiei Mostiștei (România) în vederea evaluării secetei agricole. Un cod de tipul javascript a fost creat prin intermediul interfeței Code Editor în vederea cal-culării și analizării indicilor spectrali de teledetecție pentru anii 2017-2019. Rezultatele au fost clasificate în șase clase: Apă, Fără secetă, Secetă slabă, Secetă moderată, Secetă puternică și Secetă severă. Conform clasificării, jumătatea sudică a Câmpiei Mostiștei a fost cea mai afectată de o secetă agricolă puternică în intervalul 2017-2019.