fg
Volum XIX |

Evaluarea modificărilor spațiale asociate dinamicii utilizării/acoperirii terenurilor, folosind date Landsat multi-temporale, în unitatea admin-istrativă Dadri, Gautam Buddh Nagar, India

Rezumat: Lucrarea prezintă observații importante referitoare la securi-tatea alimentară și a apei din mediul periurban, luând în considerare datele din teren și clasificarea imaginilor sateli-tare pentru a înțelege tiparele modificărilor spațiale ale resurselor naturale și impactul lor asupra agriculturii și resurselor de apă. Gautam Buddh Nagar este una dintre zonele urbane importante ale Regiunii Capitalei Naționale, fiind asociată activității multifuncționale; numărul mare de proiecte de infrastructură în continuă dezvoltare, precum și alte activități antropice în zonă determină o presiune crescândă asupra apei, agriculturii și sănătății umane. Imag-inile satelitare Landsat din 2000, 2005, 2010 și 2016 au fost clasificate și utilizate pentru a obține reprezentarea uti-lizării/acoperirii terenului din zonă, pentru a estima și a înțelege rata modificărilor din ultimii 16 ani. Sunt carto-grafiate clasele importante de utilizare a terenului, precum terenurile agricole, vegetația, terenurile construite, ter-enurile deschise și corpurile de apă. Rezultatele indică fap-tul că în cei 16 ani vegetația (2,26%), corpurile de apă (1,65%) și terenurile agricole (3,5%) au înregistrat un declin major, în timp ce suprafețele construite au câștigat aproxi-mativ de patru ori mai mult teren (de la 3,39% la 12,26%). Rezultatele lucrării arată clar că extinsele modificări ale acoperirii naturale a terenurilor afectează agricultura, pre-cum și resursele hidrografice locale de suprafață și sub-terane.

Volum XVII |

Estimarea aprovizionării cu apă potabilă și tendințele sale viitoare în orașul Varanasi, India

Rezumat: Studiul actual prezintă estimarea aprovizionării cu apă potabilă, tendințele viitoare și problemele aferente acesteia în orașul Varanasi, India. Varanasi (care se întinde de la 25013’N la 25024’N latitudine nordică și de la 820 54’E la 830 04′ E longitudine estică) este unul dintre cele mai importante orașe istorice situate în valea Gangelui mijlociu din câmpia nordică a Indiei. Administrația civică a împărțit orașul în 90 de cartiere și pentru extinderea instalațiilor adecvate și sigure de alimentare cu apă pentru întreaga zonă, orașul a fost împărțit în prezent în 16 zone de alimentare cu apă, din care 5 zone se află în zona trans-Varuna și celelalte 11 zone sunt în zona cis-Varuna. Lucrarea de față se bazează pe sursele secundare de date obținute de la Departamentul de Aprovizionare cu Apă (Jal Sansthan), Nagar Nigam (Societatea municipală) din Varanasi. În prima fază a studiului, datele referitoare la generarea de aprovizionare cu apă a cartierelor sunt colectate de la Departamentul de Aprovizionare cu Apă, NNV (Nagar Nigam Varanasi). Au fost realizate discuții de grup informale, PRA (Studiu de acțiune participativă) și a fost folosită metoda observației pentru a obține informații primare cu privire la scenariul de aprovizionare cu apă din oraș. În a doua fază a studiului, software-ul Arc GIS 10.1 a fost utilizat în vederea creării de hărți pentru estimarea managementului aprovizionării cu apă. Creșterea populației din Varanasi în perioada 2011-2041 este estimată la o creștere de 21% în 30 de ani, cu o rată de 2,25% anuală. Această rată de creștere este luată în considerare în modelul din 2011 până în 2041 pentru a anticipa cererea de apă în oraș. Datele au fost colectate de la diferite municipalități, conform înregistrărilor administrative. Se estimează că, cantitatea de apă potabilă pentru 2021, 2031 și 2041 este de 0,49, 0,76 și respectiv 1,17 miliarde de litri pe zi în orașul Varanasi. Aceste date arată că, odată cu creșterea numărului populației, cererea de apă crește de asemenea de la decadă la decadă. Mărirea ratei de creștere a populației, scăderea resurselor de apă de suprafață, supraexploatarea apelor subterane, deteriorarea calității apelor subterane și tratarea redusă a apelor uzate sunt principalele probleme legate de aprovizionarea cu apă din orașul Varanasi, India.

Volum XV |

Evaluarea stadiului nutrițional și bolilor generate de deficiențe nutriționale prin studiu geografic: studiu de caz districtul Varanasi, India

Rezumat: Identificarea rolului pe care îl are dieta pentru declanșarea diverselor boli și evaluarea modului de nutriție al unui individ, sau al unei familii și comunități este extrem de important pentru sănătatea publică. Obiectivul principal al acestei lucrări îl reprezintă evaluarea geografică a stadiului nutrițional și bolilor nutriționale din blocurile de dezvoltare din districtul Varanasi, India. Datele primare au fost colectate de la 800 de respondenți din cele 16 sate selectate (câte 2 sate din fiecare bloc de dezvoltare) în zona rurală a districtului Varanasi, rezultatele fiind analizate cu ajutorul programului SPSS. Studiul are la bază analiza aportului zilnic de calorii așa cum rezultă din chestionarele aplicate și evaluarea nivelului de conștientizare cu privire la nutriție și bolile de nutriție în funcție structura socio-economică, tipul de gospodărie și nivelul veniturilor.
Rezultatele lucrării arată că aportul nutrițional este strâns corelat cu nivelul socio-economic al respondenților din zona rurală a districtului Varanasi. Este interesant de menționat faptul că aproximativ 15% din gospodării au un aport zilnic mai mic de 1500 de calorii/ zi, ceea ce favorizează apariția bolilor de nutriție și a malnutriției, peste jumătate din persoanele intervievate sufering de o boală de nutriție.

Volum XV |

Evaluarea acurateţii clasificării modului de utilizare/acoperire a terenurilor folosind imagini de teledecţie multi-rezoluţie

Rezumat: Informaţii precise şi în timp util privind utilizarea/acoperirea terenului (LULC) sunt necesare pentru planificarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale. Imaginile de teledetecţie sunt surse majore de informare și sunt utilizate pe scară largă pentru cartografierea și monitorizarea diferitelor caracteristici ale terenului. Imagini de la diverși senzori, cu diferite rezoluții spațiale, sunt disponibile; cu toate acestea, selectarea rezoluției spațiale corespunzătoare este o sarcină esențială pentru a extrage informațiile dorite din imagini. Această lucrare prezintă concluziile referitoare la clasificarea LULC bazată pe imagini de teledetecție multi-rezoluţie. Datele optice colectate de trei senzori diferiți (LISS IV cu 5,8 m și Landsat 8-OLI cu 30 m și respectiv AWiFS cu 56 m rezoluție spațială), în 2013, sunt examinate în raport cu potențialul de a clasifica corect clasele specifice LULC. Clasificările imaginilor sunt realizate utilizând Clasificatorul de maximă probabilitate (MLC). Rezultatele indică faptul că precizia per total și coeficientul kappa al imaginilor LISS IV cu 5,8 m sunt mai mari decât cele ale Landsat 8-OLI cu 30 m și AWiFS cu 56 m. Înţelegerea rolului rezoluției spațiale în clasificarea precisă LULC va permite interpretarea adecvată a oricăror imagini clasificate.

Volum XIV |

O metodă de extragere a clădirilor orientată obiect și clasificare folosind date de înaltă rezoluție furnizate de teledetecție

Rezumat: Disponibilitatea tot mai mare a imaginilor satelitare de înaltă rezoluție reprezintă o sursă nouă și importantă pentru extragerea automatăa clădirilor. Prezenta lucrare demonstrează conceptul de segmentare şi clasificare orientată-obiect, folosind date satelitare de înaltă rezoluţie (date Cartosat-1 combinate cu IRS-1C, LISS IV) pentru extragerea automată a clădirilor folosind softul eCognition. Acurateţea generală a imaginii clasificate este 0,94, iar acurateţea Kappa este 0,92. Acurateţea producătorului pentru clădiri, vegetaţie şi umbră este de 0,9745; 1,0 şi 0,8999, iar valorile utilizatorului pentru aceleaşi elemente sunt de 1,0; 0,9475 şi 1,0. Acurateţea generală a clasificării este bazată pe masca TTA (suprafaţa de pregătire şi testare) şi este de 0,98, iar acurateţea Kappa este de 0,96. Acurateţea producătorului pentru clădiri, vegetaţie şi umbră este de 1,0; 1,0 şi respectiv, 0,7344, iar valorile utilizatorului pentru aceleaşi elemente sunt de 1,0; 0,9475 şi, respectiv, 1,0.