fg
Volum XI |

Bazinul Studinețului (Colinele Tutovei). Indici și corelații morfometrice

Rezumat: Analiza morfometrică nu implică doar o descriere cantitativă a reliefului, deși frecvent se limitează doar la acest lucru, dar și o abordare metodologică cară să permită stabilirea unei tipologii a platformelor și individualizarea unor corelații semnificative între parametrii selectați și alți indici geomorfologici, geologici etc. Testarea și validarea unei astfel de analize se face pe baza unor mostre semnificative la scări diferite. Prezentul articol prezintă unii indici și corelații morfometrice în bazinul hidrografic Studineț (9669 ha), localizat în partea centrală a Colinelor Tutovei, în estul României. Relieful regiunii este dezvoltat pe depozite nisipo-argiloase și argilo-marnoase din Kersonian și Meotian, caracterizat printr-o fragmentare relativ ridicată pentru o zonă deluroasă. Altitudinile variază între 108,9 și 485,5 m, energia reliefului favorizând dezechilibrele morfodinamice, vizibile în diferitele procese geomorfologice. Principala caracteristică o reprezintă prezența cuestelor, cu asimetrii morfometrice, morfodinamice și din punct de vedere al utilizării terenurilor. Studiul de față analizează fiecare hartă rezultată prin interpretarea rasterelor neclasificate (valorile unui pixel) și clasificate (valorile claselor), comparând relevanța rezultatelor pentru a obține numărul optim de clase și pentru a stabili limitele pentru cea mai mare semnificație din punct de vedere geomorfologic. Ținând cont de particularitățile regiunii, s-a preferat analiza cuestelor pentru diferențierea frontului și reversului cuestei. În final, pentru un perimetru reprezentativ pentru bazin, histogramele raster (hipsometrie, declivitate, exposiție) au fost comparate pentru evidențierea diferențelor datorate scării hărții și rezoluției.